Board of Directors

Directors and Auditors

  Representative Director

Sadatoshi Iijima

  Representative Director,President

Takashi Wada

  Directors

Masao Hoshino

Akira Ota

Kazunori Suzuki

Yoshihiro Suzuki

  External Director

Richard R. Lury

  Standing Statutory Auditor

Tatsuo Okino

  Statutory Auditors

Noboru Suzuki

Mikihiko Wada

Jin Takeda

Corporate Officers

  Senior Vice Presidents

Masao Hoshino

Akira Ota

  Senior Corporate Officers

Kinji Kudo

Mitsuo Ueki

Yoshihiro Suzuki

Kouichi Shimura

Kazunori Suzuki

  Corporate Officers

Masahiro Sasaki

Yukiyasu Taniyama

Kiyoshi Murakami

Shigeru Ito

Hiroyuki Ouchi

Takeshi Soroji

Kiyonori Orito

Hideki Nakamichi

Hideo Takani

Masaki Kanazawa

Makoto Iwata

Myungjun Lee